;

قوانین

اگر اطلاعات ثبت نامی با اطلاعات شخص بیماری که نوبت خود را گرفته مطابقت نداشته باشد منشی مطب و یا پشتیبان سایت می تواند نوبت بیمار را باطل کند 

در صورتی که تیم پشتیبان سایت تشخیص دهد که بیمار با روش های غیرعادی و با زیرکی نوبت خود را گرفته پشتیبان سایت یا منشی می تواند نوبت بیمار را باطل کنید 

در مواقع خاص منشی با پشتیبان سایت بدون نیاز به هیچگونه دلیل ومنطقی می تواند نوبت بیمار را باطل کند 

اگر پزشک به هر دلیلی نتواند در روز و ساعتی که بیمار نوبت گرفته در مطب باشد بیماران هیچگونه حق شکایت ندارند 

قوانین این سایت هر روز بروز می شود و کاربران سایت باید خودشان را با این قوانین وفق دهند 

در صورتی که کاربریکه از نظر جسمی مشکلی نداشته باشد و نیاز به پزشک نداشته باشد  نوبت بگیرد پیگرد شدید قانونی خواهد داشت و پزشک یا منشی و پشتیبان سایت از او می تواند شکایت کند  

در صورتی که بیمار چند نوبت بگیرد سیستم به صورت خودکار می تواند نوبت آن ها را حذف کند